No. 2/2017


N e w   M e d i c i n e   2/2017


PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Original papers/Prace oryginalne

Hemorrhage risk factors assessment in pediatric patients undergoing adenoidectomy/adenotonsillotomy
Ocena czynników ryzyka krwawienia u dzieci po adenotomii/adenotonsillotomii
Anna Gorzelnik, Lidia Zawadzka-Głos, Agnieszka Segiet, Karolina Raczkowska-Łabuda – p. 39-48
Adenoidectomy and adenotonsillotomy in children less than two years of age – a retrospective analysis
Adenotomia i adenotonsillotomia u dzieci poniżej drugiego roku życia, analiza retrospektywna
Kinga Siewiorek, Olga Siewiorek, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – p. 49-57

OTHER PAPERS/INNE PRACE
Original paper/Praca oryginalna

Changes in plantar pressure distribution after long-distance running
Ocena zmian rozkładu nacisku stóp pod wpływem biegu długodystansowego
Rohan Anna, Nyc Małgorzata, Rogóż Anna, Fugiel Jarosław – p. 58-68


For personal use only.