No. 1/2022


N e w   M e d i c i n e   1/2022


PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Case reports/Opisy przypadków

An unusual presentation of an intraorbital abscess associated with an extensive dental caries and pulp gangrene in a 14-years old boy with asthma and obesity
Nietypowy obraz ropnia wewnątrzoczodołowego związanego z rozległą próchnicą zębów i rozpadem zgorzelinowym miazgi u 14-letniego chłopca z astmą i otyłością
Sonia Demianiuk, Maciej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos – p. 3-7
Intracranial complication of acute paranasal sinusitis during active COVID-19 infection – a case report
Powikłanie wewnątrzczaszkowe ostrego zapalenia zatok przynosowych w przebiegu COVID-19 – opis przypadku
Alicja Piotrowska, Magdalena Frąckiewicz, Lidia Zawadzka-Głos – p. 8-15
Case study of a 7-years old patient with central auditory processing disorder on the autism spectrum disorder – Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw
Studium przypadku 7-letniego pacjenta z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w spektrum autyzmu – Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Julia Dwornik, Bartosz Rigall, Lidia Zawadzka-Głos – p. 16-19
Diagnostic difficulties in determining the cause of congenital respiratory stridor in an infant with multiple congenital abnormalities – a case report
Trudności diagnostyczne w ustaleniu przyczyny wrodzonego stridoru oddechowego u niemowlęcia z licznymi wadami wrodzonymi – opis przypadku
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 20-23