No. 4/2022

N e w   M e d i c i n e   4/2022


PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Case reports/Opisy przypadków

Diagnosis and treatment of Schwannoma of the parapharyngeal space on the example of a 14-year-old male patient
Diagnostyka i leczenie nerwiaka przestrzeni przygardłowej na przykładzie przypadku 14-letniego pacjenta
Julia Dwornik, Matylda Wincenciak, Magdalena Frąckiewicz, Lidia Zawadzka-Głos – p. 75-79
Nasal glial heterotopia in a 5-month-old girl – a case report
Nosowa heterotopia glejowa u 5-miesięcznej dziewczynki – opis przypadku
Jia Jia Teo, Piotr Kwast, Razan Nossier, Lidia Zawadzka-Głos – p. 80-83

Original papers/Prace oryginalne

Increase in middle ear infections of Streptococcus pyogenes etiology among patients of the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw in correlation with world reports
Wzrost liczby zakażeń ucha środkowego o etiologii Streptococcus pyogenes wśród pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w korelacji ze światowymi doniesieniami
Małgorzata Badełek-Izdebska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 84-88