No. 2/2021


N e w   M e d i c i n e   2/2021


PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Review paper/Praca poglądowa

Sudden sensorineural hearing loss
Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy
Elżbieta Niemczyk-Cieślak, Karolina Raczkowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 35-39

Original paper/Praca oryginalna

295 children’s bronchoscopy due to choking episode with suspected foreign body in the of pediatric ent department – analysis of choking risk factors
Ocena czynników ryzyka krztuszenia na podstawie wyników 295 bronchoskopii wykonanych u dzieci z podejrzeniem ciała obcego dróg oddechowych
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 40-46

Case reports/Opisy przypadków

Gradenigo’s syndrome as a rare complication of acute otitis media in a child – case study
Zespół Gradenigo jako rzadkie powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u dziecka – opis przypadku
Weronika Piotrowska, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – p. 47-51
The use of impedance audiometry in the diagnosis of children in the 6-month period in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw
Wykorzystanie audiometrii impedancyjnej w diagnostyce dzieci w okresie 6 miesięcy przebywających w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Aleksandra kawałko, bartosz rigall, lidia zawadzka-głos – p. 52-56
Congenital tumor of the oral cavity – epulis neonatorum. Case report
Wrodzony guz jamy ustnej – nadziąślak noworodkowy. Opis przypadku
Karolina Raczkowska-Łabuda, Elżbieta Niemczyk-Cieślak, Lidia Zawadzka-Głos – p. 57-61