Numer 1/2018


N e w   M e d i c i n e   1/2018


Original papers/Prace oryginalne

Diagnostic difficulties in children with iatrogenic vocal cord paralysis in the material of the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw
Trudności diagnostyczne u dzieci z jatrogennym porażeniem fałdów głosowych w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 3-10
Assessment of efficacy of laryngotracheal reconstruction with autogenous rib cartilage graft
Ocena skuteczności zabiegów rekonstrukcyjnych krtani z użyciem wszczepu chrzęstnego
Lidia Zawadzka-Głos, Monika Jabłońska-Jesionowska – p. 11-16
The efficacy of adenotomy and adenotonsillotomy in children under three years of age – a retrospective analysis
Skuteczność zabiegów adenotomii i adenotonsillotomii u dzieci poniżej trzeciego roku życia w ocenie rodziców – analiza retrospektywna
Piotr Kwast, Sasza Rychlica, Gabriela Gray, Kamil Mierzejewski, Lidia Zawadzka-Głos – p. 17-26