W następnym wydaniu

New Medicine 3/2022

Case reports/Opisy przypadków

Residual nasal foreign body – a case report and review of literature
Zalegające ciało obce nosa – opis przypadku i przegląd literatury
Paula Piórkowska, Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos

Congenital pediatric nasal dermoid on the lateral part of the nasal root ‒ a series of two cases
Wrodzona torbiel dermatoidalna nosa u dzieci na bocznej części nasady nosa ‒ seria dwóch przypadków
Bartosz Marcinkiewicz, Lidia Zawadzka-Głos

Temporal bone fracture – case report
Złamanie piramidy kości skroniowej – opis przypadku
Gabriela Łocik, Maria Wolniewicz, Joanna Kośka, Lidia Zawadzka-Głos