Numer 3/2019


N e w   M e d i c i n e   3/2019


Original papers/Prace oryginalne

Assessment of the severity of chronic sinusitis in children with cystic fibrosis using the Lund-Mackay Score depending on genotype
Ocena ciężkości przewlekłego zapalenia zatok u dzieci z mukowiscydozą w skali Lund-Mackaya w zależności od genotypu
Piotr Kwast, Olga Olszewska-Sosińska, Maria Wolniewicz, Katarzyna Zybert, Dorota Sands, Lidia Zawadzka-Głos – p. 75-80
Assessment of the utility of ultrasonography and microbiology in the treatment of peritonsillar abscess in children
Ocena przydatności ultrasonografii i badań mikrobiologicznych w leczeniu ropni okołomigdałkowych u dzieci
Alicja M. Piotrowska, Magdalena Frąckiewicz, Lidia Zawadzka-Głos – p. 81-85

PEDIATRIC DENTISTRY/STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Original papers/Prace oryginalne

The effects of overweight and obesity on oral health status in children and adolescents
Wpływ nadwagi i otyłości na stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży
Katarzyna Deszczyńska, Paweł Piątkiewicz, Renata Górska – p. 86-95
Spatial changes in the dental arch after premature extraction of the first primary molar – a 12-month observational study
Przestrzenne zmiany w łuku zębowym po jednostronnej przedwczesnej ekstrakcji pierwszego trzonowego zęba mlecznego – obserwacje 12-miesięczne
Angelika Kobylińska, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 96-104
Dental care in pregnancy – the state of knowledge among Polish dentists and gynaecologists, and factors affecting knowledge about dental management in pregnancy
Opieka stomatologiczna w ciąży – stan wiedzy polskich dentystów i ginekologów oraz czynniki wpływające na wiedzę na temat postępowania stomatologicznego w ciąży
Angelika Kobylińska, Grażyna Marczuk-Kolada, Marcin Studnicki, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 105-112