Numer 1/2021


N e w   M e d i c i n e   1/2021


PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Original paper/Praca oryginalna

Abscess and hematoma of the septum – old diagnosis, contemporary treatment options
Krwiak i ropień przegrody nosa – znane rozpoznanie, współczesne metody leczenia
Agata Wasilewska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 3-7

Case report/Opis przypadku

Mediastinal emphysema as a complication of posterior pharyngeal wall injury – a case report
Odma śródpiersiowa jako powikłanie urazu tylnej ściany gardła – opis przypadku
Małgorzata Badełek-Izdebska, Lidia Zawadzka-Głos – p. 8-13

DENTISTRY
STOMATOLOGIA

Original papers/Prace oryginalne

Dental caries in primary teeth during early childhood in the Warsaw agglomeration
Próchnica zębów mlecznych w okresie wczesnego dzieciństwa w aglomeracji warszawskiej
Piotr Sobiech, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 14-21
Caries distribution pattern in primary dentition in children in early childhood from the Warsaw agglomeration
Rozmieszczenie próchnicy w uzębieniu mlecznym u dzieci w okresie wczesnodziecięcym z aglomeracji warszawskiej
Piotr Sobiech, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – p. 22-30