Regulamin dla autorów

Postanowienia ogólne

  1. „New Medicine” przyjmuje do publikacji wyłącznie prace oryginalne związane z otolaryngologią i otolaryngologią dziecięcą.
  2. Autorzy oświadczają, że:
   • praca nie była wcześniej publikowana (w części lub w całości) oraz nie została złożona w redakcji innego czasopisma naukowego
   • przenoszą oni wszelkie prawa autorskie na Wydawcę.

Formularz oświadczenia jest dostępny tutaj.

 1. Artykuły publikowane są po angielsku.
 2. Manuskrypty powinny być przygotowane z należytą starannością i poprawnością językową.

Etyka

 1. Prace muszą pozostawać w zgodzie z wymogami Deklaracji Helsinskiej i wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych.
  • Autorzy są zobowiązani uzyskać zgodę odpowiedniej komisji etycznej dla badań klinicznych.
  • W przypadku używania w badaniu zwierząt laboratoryjnych w pracy musi być wyraźnie wskazane, że podjęto należyte kroki w celu zmniejszenia bólu i dyskomfortu zwierząt.
  • W przypadku badań klinicznych należy podać numer rejestracyjny badania oraz miejsce rejestracji.
  • Stosowną informację należy umieścić w dziale Materiał i metody. Przykładowe sformułowanie: To badanie zostało przeprowadzone za zgodą komisji bioetycznej [nazwa]. Na przeprowadzenie badania otrzymano zgodę od wszystkich uczestników badania zgodnie z Deklaracją Helsinską.
 2. Autorzy zobowiązani są wypełnić i podpisać deklarację konfliktów interesów (dotyczącą finansowania, relacji osobistych, współzawodnictwa akademickiego, czy badań sponsorowanych), jak również dołączyć na końcu artykułu jedno z poniższych stwierdzeń:
  • Autorzy stwierdzają, że NIE są w żaden sposób związani interesami finansowymi (takimi jak honorarium, granty, członkostwo w organizacjach, zatrudnienie, udzielanie konsultacji, udziały, lub inne, a także ustalenia patentowe) lub niefinansowymi (takie jak relacje prywatne lub zawodowe, afiliacja, wiedza czy poglądy) z żadnymi organizacjami i innymi jednostkami prawnymi związanymi z tematem pracy, lub
  • Autorzy stwierdzają, że są związani interesami finansowymi lub niefinansowymi z organizacją lub inną jednostką prawną związaną z tematem pracy [należy sprecyzować naturę konfliktu interesów]
 3. Autorzy zobowiązani są otrzymać zgodę wszystkich uczestników badania oraz zapewnić im anonimowość.
  • Poprzez przesłanie manuskryptu autorzy deklarują otrzymanie świadomej zgody od wszystkich uczestników.
  • Należy także umieścić stosowną informację dotyczącą świadomej zgody w dziale Materiał i metody.
 4. Autorzy zobowiązani są dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia anonimowości uczestników.
  • Ujawniane dane pacjentów mogą być jedynie natury naukowej i klinicznej. Pochodzenie etniczne lub religia uczestników nie mogą zostać ujawnione, chyba, że ma to znaczenie dla badania.
  • Fotografie oraz dane kliniczne umożliwiające identyfikację muszą być dostarczone łącznie z pisemną zgodą osoby przedstawianej.
  • Jeśli nie uzyskano zgody na ujawnienie danych umożliwiających identyfikację, z reguły nie jest wystarczające, by uzyskać anonimizację przez umieszczenie paska zakrywającego oczy osoby przedstawianej lub zamazanie jej twarzy.
 5. Przesłanie artykułu jest równoznaczne z deklaracją autorów, że w trakcie powstawania artykułu nie doszło do plagiatu, ghostwritingu i gościnnego autorstwa.
  • Dodatkowo autorzy zobowiązują się podpisać deklarację dotyczącą plagiatu, gościnnego autorstwa i ghostwritingu.
 6. Autorzy zgadzają się na udostępnianie ich artykułu na zasadach otwartej licencji CC-BY-NC-ND.

Wymogi techniczne

 1. Objętość tekstu nie powinna być mniejsza niż 12 tysięcy znaków ze spacjami i nie większa niż 30 tysięcy znaków ze spacjami. Krótsze artykuły nie będą przyjmowane do druku. W przypadku dłuższych artykułów autorzy mogą zostać dodatkowo obciążeni kosztami prac redakcyjnych.
 2. Streszczenie nie może być krótsze niż 151 słów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 3. Każdy nadesłany plik powinien być nazwany w następujący sposób: inicjały Autora_pierwsze słowo/słowa tytyłu_artykuł/tabele/ryciny, np. AK_Pulmunologia_artykuł, AK_Pulmunologia_tabele, AK_Pulmunologia_ryciny.
 4. Przyjmujemy manuskrypty przygotowane w programie Microsoft Word (doc, docx).
 5. Należy stosować czcionkę Times New Roman, 12 punktów, interlinię podwójną w: manuskrypcie, streszczeniach oraz piśmiennictwie.
 6. Margines standardowy – 2,5 cm.
 7. Wyrównanie do lewej.
 8. Należy zastosować numerację stron – od strony tytułowej (bez numeracji wierszy).
 9. Prace oryginalne powinny mieć następującą strukturę: Streszczenie, Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Deklaracja Konfliktu Interesów, Piśmiennictwo. Opisy przypadków powinny mieć następującą strukturę: Streszczenie, Wstęp, Opis przypadku, Dyskusja, Wnioski, Deklaracja Konfliktu Interesów, Piśmiennictwo. Prace poglądowe powinny mieć następującą strukturę: Streszczenie, Wstęp, [rozdziały zależne od tytułu pracy], Wnioski, Deklaracja Konfliktu Interesów, Piśmiennictwo.
 10. Należy stosować do wytycznych dotyczącymi struktury manuskryptu dostępnych na stronie internetowej czasopisma.

Wysyłanie manuskryptu do Redakcji

 1. Manuskrypt należy przesłać drogą elektroniczną na adres: newmed@borgis.pl bądź przez Panel Index Copernicus.
 2. Manuskrypt powinien zostać opatrzony w dane teleadresowe Autora przedkładającego manuskrypt do druku.
 3. Należy dołączyć następujące podpisane oświadczenia (także w formie skanu):
  • deklarację konfliktu interesów,
  • pisemną zgodę pacjentów, których identyfikacja jest możliwa (w stosownych przypadkach),
  • oświadczenie dotyczące praw autorskich.
 4. Autorzy są odpowiedzialni za treść artykułu na zasadach odpowiedzialności cywilnej.

Procedura kwalifikacyjna

 1. Przed procesem recenzji artykuły są oceniane przez Redakcję. Artykuły nie spełniające wymogów formalnych oraz o niskiej jakości są odrzucane.
 2. Manuskrypt podlega ocenie co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji; Autor lub Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste między recenzentem i Autorem, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński; relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
 3. Artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje, są przyjmowane; artykuły z dwoma negatywnymi recenzjami są odrzucane; artykuły, które otrzymały jedną recenzję negatywną i jedną pozytywną podlegają ocenie trzeciego recenzenta, który ma głos decydujący (trzeci recenzent nie jest jednak świadomy, że jego głos jest decydujący).
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnej korekty związanej z nazewnictwem fachowym, stylistyką, interpunkcją, niezbędnymi skrótami i eliminacją powtórzeń w pracach zakwalifikowanych do druku. Autorzy otrzymują ostateczną wersję pracy do akceptacji przed drukiem. Autorzy zobowiązani są przesłać ewentualne poprawki do wersji ostatecznych przed terminem wyznaczonym przez Wydawcę; brak przesłania uwag do tego terminu skutkuje automatyczną akceptacją wersji końcowej.
 5. Podczas procesu redakcyjnego i recenzyjnego artykuł może być przesyłany do Autorów celem naniesienia niezbędnych poprawek. Poprawki powinny być naniesione w terminie wyznaczonym przez Wydawcę.

Regulamin został opracowany zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych oraz „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” N Engl J Med. 1997; 336: 309-315 (www.icmje.org).

Adres redakcji:

Wydawnictwo Medyczne Borgis

Ekologiczna 8 lok. 103

02-798 Warszawa, Polska

e-mail: newmedicine@borgis.pl