Struktura manuskryptu

Wszystkie prace publikowane w „New Medicine” muszą mieć następujący plan:

 1. Strona tytułowa
  1. Tytuł
  2. Autorzy i afiliacje
  3. Adres do korespondencji (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail)
  4. Abstrakt
  5. Słowa kluczowe (3-5)
  6. Strona tytułowa powinna zostać przesłana w osobnym pliku. Plik zawierający całą pracę powinien zawierać także stronę tytułową.
 2. Wstęp
 3. Materiał i metody
  1. Włącznie ze zgodą Komisji Bioetycznej, informacji o świadomej zgodzie, numerze badania klinicznego (jeśli dotyczy).
   • To badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi (nazwa wytycznych, nazwa komisji) za pisemną zgodą wszystkich uczestników.
  2. Wyniki
  3. Dyskusja
  4. Wnioski
  5. Deklaracja konfliktu interesów
  1. Autorzy stwierdzają, że NIE są w żaden sposób związani interesami finansowymi (takimi jak honorarium, granty, członkostwo w organizacjach, zatrudnienie, udzielanie konsultacji, udziały, lub inne, a także ustalenia patentowe) lub niefinansowymi (takie jak relacje prywatne lub zawodowe, afiliacja, wiedza czy poglądy) z żadnymi organizacjami i innymi jednostkami prawnymi związanymi z tematem pracy, lub
  2. Autorzy stwierdzają, że są związani interesami finansowymi lub niefinansowymi z organizacją lub inną jednostką prawną związaną z tematem pracy [należy sprecyzować naturę konfliktu interesów]
 1. Piśmiennictwo
  1. wytyczne dotyczące piśmiennictwa zostały przedstawione w osobnej zakładce.
 2. Tabele i ryciny
  1. Tabele i ryciny powinny być przesłane w osobnym pliku.
  2. Ryciny powinny być przesłane w formacie .jpg, .tiff lub .eps.
  3. Rozdzielczość rycin powinna wynosić co najmniej 300 dpi.